SANTRANT PARIXA 2022

SANTRANT PARIXA 2022

 SANTRANT PARIXA 2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ગુણની એન્ટ્રી કરવા Xamta chatbot on SwiftChat માટે અહીં ક્લિક કરો 


મહત્વપૂર્ણ લિંક


મહત્વપૂર્ણ લિંકStill, newsletters, and other spam that make you want to unsubscribe in bulk, If you ’re really bothered by those pop- up emails.Still, deleting spam must have been a part of your life, If you ’re a Gmail stoner. Whenever you subscribe up, your inbox fills up with unlettered emails – arbitrary emails, newsletters, deals emails, spam emails, promotional emails and further.You'll agree with me when I say that these emails will surely irk you at times and you may need to cancel them if you want to free up space in your inbox.Still, manually deleting the emails can be a tedious process as spam correspondence inflow is surely endless. also, when these spam emails clutter up the inbox, we miss out on some of the important emails. thus, we must take smart way to keep our inboxes spam-free. Then are a many way to clear the inbox and have a smooth Gmail experience

Unsubscribe from emails from the specific sender

1. Log in to Gmail

2. Select all spam emails which you would like to unsubscribe from

3. Click on the I icon which is at the top where you'll see the options of ‘ Report spam ’ or ‘ Report spam and unsubscribe ’.

4. You'll have to go through the listed IDs and if you find nothing important there, also choose the Report spam option or the option to unsubscribe.

5. Post this, you won't get any emails from the blocked dispatch accounts.Still, you can also produce pollutants to descry spam emails, If that seems tedious to you. Then are the way

1. Open Gmail

2. Click on the hunt box which is on the top of the runner

3. Type unsubscribe to list all the promotional emails

4. Select all of the spam emails you're willing to unsubscribe from, but you'll have to make sure tocross-check in case there's a newsletter or correspondence which you prefer to use in your emails

5. Click on the three blotches placed at the top of the runner

6. There, choose Filter dispatches

7. Now click on the produce sludge option to choose the action which you would be interested to take on the namedemails.However, also you could click on the produce a sludge option and choose the cancel it option, If you would like to automatically cancel the emails.Also, you'll get a popup at the bottom letting you know that a sludge has been created too.Besides deleting, you can also filter these emails by applying markers or marking them as read.

Use a temporary dispatch IDWe tend to partake our primary Gmail account details on arbitrary spots — perhaps for shopping, exploring, or binge- watching. But when we partake our IDs with multiple third parties, we run the threat of entering spam emails.Sometimes these spam emails look licit and you may end up clicking on the phishing links that might pose a threat to your particular information.So Rather of using a primary Gmail ID on a third- party point, you could produce a temporary dispatch ID to cover yourself from spam emails and newsletters.


Free white labelled App- Teacher App is a free branded app for teachers as well as students in India.

શિક્ષક વિદ્યાર્થી હાજરી બાબત નિયામ કશ્રીનો આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

Ads Free- The teacher App contains no ads so that you get the best teaching experience.

*📖સત્રાંત કસોટી બ્લૂ પ્રિન્ટ*


ધોરણ:-૬ થી ૮ સા.વિજ્ઞાન 

 


ધોરણ:-૬ થી ૮ સંસ્કૃત

 


ધોરણ:-૫ થી ૮ હિન્દી

 


ધોરણ:-૩ થી ૫ પર્યાવરણ

 


ધોરણ:- ૫ થી ૮ અંગ્રેજી

 

ધોરણ:- ૩ થી ૮ ગુજરાતીધોરણ:- ૩ થી ૮ ગણિત *પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા વર્ષ 2022-23 નો કાર્યક્રમ જાહેર*Important Link:-પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર બ્લુપ્રિન્ટ મળખું ગુણભાર સાથ ધોરણ 3 થી 8 તમામ વિષય


ધોરણ 3 થી 8 ગુજરાતી પેપર સ્ટાઇલધોરણ 3 થી 8 ગણિત પેપર સ્ટાઇલધોરણ 5 થી 8 હિન્દી પેપર સ્ટાઇલધોરણ 3 થી 5 પર્યાવરણ પેપર સ્ટાઇલધોરણ 5 થી 8 અંગ્રેજી પેપર સ્ટાઇલધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન & ટેક્નોલોજી પેપર સ્ટાઇલધોરણ 6 થી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન પેપર સ્ટાઇલધોરણ 6 થી 8 સંસ્કૃત પેપર સ્ટાઇલ


ધોરણ 1 થી 8 પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ કરો અહીં
તમામ ધોરણના અગત્યના પત્રકો A,B,C ડાઉનલોડ કરો અહીં.

Post a Comment

Previous Post Next Post